แนะนำหน่วยงาน


: สำนักงานการกีฬา :
         มีนโยบายและให้ความสำคัญกับการมุ่งมั่น ส่งเสริม พัฒนาการกีฬาของมหาวิทยาลัย เพื่อความเป็นเลิศควบคู่กับการออกกำลังกายให้กับนักศึกษาและบุคลากร ซึ่งสอดคล้องกับปณิธาณของสำนักงานที่ว่า กีฬาเด่น เน้นพัฒนาสุขภาพ เพราะทรัพยากรบุคคลถือเป็นกำลังที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติ