แนะนำหน่วยงาน


ประวัติความเป็นมา ของสำนักงานการกีฬา

เดิมสำนักงานการกีฬา เป็นแผนกกีฬาที่สังกัดสำนักงานกิจการนักศึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา ต่อมาในปีพ.ศ. 2538 มหาวิทยาลัยได้มีนโยบายยกระดับแผนกกีฬาขึ้นเป็นสำนักงาน จึงได้แยกจากสำนักงานกิจการนักศึกษาเป็นสำนักงานกีฬาตั้งแต่ปีการศึกษา 2538 เป็นต้นมา และได้เปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานการกีฬาถึงปัจจุบันโดยมี อาจารย์สุชาติ  สาระผล เป็นผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาคนแรก และมี อาจารย์สุรศักดิ์  ทรัพย์เพิ่ม เป็นผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬา คนปัจจุบัน