ดาวเด่น SPU “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์”


ดาวเด่น SPU “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์”
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48
ระหว่างวันที่ 21-30 มกราคม 2566
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี (เจ้าภาพ)
“---------------------------------------------------------------------------”
อัพเดตประจำวันที่ 30 มกราคม 2566 ***ขอจบการรายงานผล***
ที่ เหรียญ ชนิดกีฬา ชื่อ / สกุล คณะ หมายเหตุ
1 ทอง  บาส3x3 ชาย  Kamwanya Bienvenue Ngongowa   นานาชาติ  
2  ทอง  บาส3x3 ชาย KURT CHRISTIAN  ALONZO CALAGUIO นานาชาติ   
3  ทอง  บาส3x3 ชาย ARLYQUIN GARN ESMALIN       นานาชาติ   
4  ทอง  บาส3x3 ชาย  CHYLLE LEEWIS MALIG   นานาชาติ   
5  เงิน  บาส3x3 หญิง ชลธิชา  ริมไธสง ป.โท NBA  
6 เงิน  บาส3x3 หญิง  อัจฉราวรรณ กายสิทธิ์ ป.โท NBA  
7  เงิน บาส3x3 หญิง   ญาณี  โพธิ์สุทธิ์ ป.โท NBA  
8  เงิน บาส3x3 หญิง   อรวรรณ  บอโป๊ะ บริหารธุรกิจ  
9  ทอง บาสเกตบอล หญิง  น.ส.ญาดา ศรีหารักษา     
10 ทอง   บาสเกตบอล หญิง น.ส.กนกวรรณ ประจวบสุข      
11 ทอง  บาสเกตบอล หญิง น.ส.สร้อยฟ้า เพ็ชรนิล     
12 ทอง  บาสเกตบอล หญิง   น.ส.พิชญาภา เผือกรักษา     
13 ทอง  บาสเกตบอล หญิง   น.ส.ขวัญจิรา ทองแดง     
14  ทอง  บาสเกตบอล หญิง  น.ส.ศศิพร วงษ์ตาผา     
15 ทอง   บาสเกตบอล หญิง  น.ส.ศศิธร วงษ์ตาผา     
16  ทอง บาสเกตบอล หญิง   น.ส.มธุรส แดงดี    
17  ทอง  บาสเกตบอล หญิง น.ส.อารญา ปลื้มจิตร      
18  ทอง  บาสเกตบอล หญิง  น.ส.ภัชชา หวันหมาน    
19  ทองแดง  วอลเลย์บอล หญิง  น.ส.สุนิตรา สีบาล    
20  ทองแดง วอลเลย์บอล หญิง   น.ส.หทัยรัตน์ จารัตน์    
21  ทองแดง วอลเลย์บอล หญิง  น.ส.อารีย์ สีหมอก     
22 ทองแดง  วอลเลย์บอล หญิง   น.ส.นุชนาถ ทองสูงเนิน    
23 ทองแดง  วอลเลย์บอล หญิง   น.ส.ซัมซู เซ็ง    
24  ทองแดง วอลเลย์บอล หญิง  น.ส.ซาเวียตต้า ลือภูเขียว    
25  ทองแดง วอลเลย์บอล หญิง  น.ส.ณัฐริดา กันวิหค     
26  ทองแดง วอลเลย์บอล หญิง   น.ส.กมลรัตน์ ตะเกียงทอง    
27 ทองแดง  วอลเลย์บอล หญิง   น.ส.ธิดารัตน์ หมื่นพราน    
28  ทองแดง  วอลเลย์บอล หญิง  น.ส.วรรณิตา สุระโคตร    
29  ทองแดง วอลเลย์บอล หญิง  น.ส.วรัญญา ศรีละออง     
30  ทองแดง วอลเลย์บอล หญิง  น.ส.อัญชิสา โหลนอก     
31 ทองแดง  วอลเลย์บอล หญิง น.ส.อมลรดา ฤกษ์สว่าง     
32  ทองแดง  วอลเลย์บอล หญิง  น.ส.ปนัดดา งามประโคน    
33          
34          
35          
36          
37          
38          
39          
40          
41          
42          
43          
44          
45          
46          
47          
48          
49          
50          
51          
52          
53          
54          
55          
56          
57          
58          
59          
60          
61          
62          
63          
64          
65          
66          
67          
68          
69          
70          
71          
72          
73          
74          
75