ว.โลจิสติกส์และซัพพลายเชน คว้าที่ 1 ฟุตซอลเฟรชชี่ 63


UploadImage          
         นักศึกษา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คว้ารางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันฟุตซอล "..เฟรชชี่ เพื่อสุขภาพ สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1.." ประจำปีการศึกษา 2563
UploadImage
         >>> โดยในพิธีปิดการแข่งขันได้รับเกียรติจาก ดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและให้โอวาทกับนักศึกษา พร้อมด้วย อ.สุรศักดิ์ ทรัพย์เพิ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักศึกษา ตามโครงการของ สำนักงานการกีฬา ณ ศูนย์กีฬาในร่ม อาคาร 9 ชั้น12 ม.ศรีปทุม เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
UploadImage
         >>> สำหรับทีมที่ได้รับรางวัลการแข่งขันในครั้งนี้ ประกอบด้วย
-ทีมชนะเลิศ ได้แก่ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
-รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คณะนิติศาสตร์
-รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คณะดิจิทัลมีเดีย
-รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ วิทยาลัยการบินและคมนาคม
UploadImage
         >>> ในการแข่งขันในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากทุก 9 คณะและ 3 วิทยาลัย ส่งทีมเข้าร่วมอย่างเป็นทางการ ดังนี้
 1. คณะนิติศาสตร์
 2. คณะดิจิทัลมีเดีย
 3. คณะนิเทศศาสตร์
 4. คณะบริหารธุรกิจ
 5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 6. คณะบัญชี
 7. คณะศิลปศาสตร์
 8. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 9. คณะวิศวกรรมศาสตร์
 10. วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
 11. วิทยาลัยการบินและคมนาคม
 12. วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
 13. ไม่เข้าร่วม : นักศึกษาไม่เพียงพอ คณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 14. ไม่เข้าร่วม : นักศึกษาไม่เพียงพอ วิทยาลัยนานาชาติ
UploadImage