นักกีฬา+บุคลากร SPU ในกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน กรุงเนปิดอ เมียนมาร์


UploadImage
นักกีฬาและบุคลากร จาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยให้เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 19 ณ กรุงเนปิดอ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ 7-20 ธันวาคม 2561 จำนวน 18 คน แยกเป็น เจ้าหน้าที่  5 คน นักกีฬา 13 คน ประกอบด้วย
UploadImage
บุคลากร 
1.) นายโสภิต ภาโนมัย            ผู้จัดการทีมบาสเกตบอลหญิง
2.) นายสุรศักดิ์ ทรัพย์เพิ่ม        ผู้จัดการทีมเทนนิส
3.) นายไตรสิทธิ์ ทิศาเจริญศักดิ์  ผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิง
4.) นายณัฐนนท์ จิตรพิลา         ผู้ฝึกสอนบาสเกตบอลหญิง
5.) นายจำลอง นาเมือง            ผู้ฝึกสอนกอล์ฟ 
UploadImage
นักกีฬาบาสเกตบอล
6.) น.ส.กนกวรรณ ประจวบสุข   คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ
7.) น.ส.ญาณี โพธิ์สุทธ์             คณะนิติศาสตร์
8.) น.ส.อัมพวา ท้วมอ้น           คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ
9.) น.ส.ขวัญจิรา ทองแดง         คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ
UploadImage
นักกีฬากอล์ฟ
10.) นายธนกร ตอสี                วิทยาลัยนานาชาติ
11.) นายนพรัฐ พานิชผล          วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
12.) นายเอกปริษฐิ์ หวู่             คณะบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
13.) น.ส.ชนิดา เทพสาร           คณะบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
14.) น.ส.ภัทรา บุศย์น้ำเพชร      วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
UploadImage
นักกีฬาวอลเลย์บอล
15.) นายศิริเทพ พัสดุ              วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
16.) นายยศพล วัฒนา             วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
17.) นายมนทกานติ์ คชบริรักษ์   วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
18.) น.ส.หทัยรัตน์ จารัตน์         คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ