สถิติย้อนหลัง ผลงาน 12 ปี ทัพนักกีฬา ม.ศรีปทุม ตั้งแต่ พ.ศ.2551-2562


ที่ ครั้งที่ ปี ชื่อ เจ้าภาพ อันดับ ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 35 2551 วลัยลักษณ์เกมส์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จ.นครศรีธรรมราช
4 20 7 25 52
2 36 2552 หัวหมากเกมส์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
6 17 13 18 48
3 37 2553 แม่โดมเกมส์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต กรุงเทพฯ
10 12 18 24 54
4 38 2554 จามจุรีเกมส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร
11 6 9 19 34
5 39 2555 สงขลานครินทร์เกมส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลา
13 9 7 19 35
6 40 2556 พลบดีเกมส์ สถาบันพลศึกษา
จ.ชลบุรี
13 6 8 17 31
7 41 2557 มอดินแดงเกมส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จ.ขอนแก่น
27 2 5 13 20
8 42 2558 นนทรีเกมส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน
11 8 7 4 19
9 43 2559 กันเกราเกมส์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี
15 4 6 7 17
10 44 2560 สุรนารีเกมส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จ.นครราชสีมา
8 13 11 8 32
11 45 2561 ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จ.ปทุมธานี
10 7 7 14 28
12 46 2562 ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี
9 11 5 13 29
***คลิกชม...
​-สถิติย้อนหลัง พ.ศ.2562 ม.ศรีปทุม ครั้งที่ 46 “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์" https://www.spu.ac.th/department/sports/aw/373/
-สถิติย้อนหลัง พ.ศ.2561 ม.ศรีปทุม ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์" https://www.spu.ac.th/department/sports/act/1125/
-สถิติย้อนหลัง พ.ศ.2560 ม.ศรีปทุม ครั้งที่ 44 “สุรนารีเกมส์"           https://www.spu.ac.th/department/sports/act/357/
-สถิติย้อนหลัง พ.ศ.2559 ม.ศรีปทุม ครั้งที่ 43 “กันเกราเกมส์”          http://www.spu.ac.th/sports/news/4404
-สถิติย้อนหลัง พ.ศ.2558 ม.ศรีปทุม ครั้งที่ 42 “นนทรีเกมส์”            http://www.spu.ac.th/sports/news/3393
-สถิติย้อนหลัง พ.ศ.2557 ม.ศรีปทุม ครั้งที่ 41 “มอดินแดงเกมส์”       http://www.spu.ac.th/sports/news/2810