วอลเลย์ฯ SPU คว้าเหรียญเงิน+ทองแดง ส่งท้าย ใน “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์”


วันที่ 20 มกราคม 2562 : SPU ***จบการแข่งขัน  
 
UploadImage
 
ทัพนักกีฬาวอลเลย์บอล มหาวิทยาลัยศรีปทุม ช่วยกัน คว้าเหรียญส่งท้าย ในการแข่งขันกีฬากีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ประจำปี พ.ศ.2562  ในประเภท…
เหรียญเงิน
จาก กีฬาวอลเลย์บอล ทีมหญิง
1 น.ส.ชิตพร กำลังมาก
2 น.ส.ภัททิยา จวงจันทร์
3 น.ส.กนกอร ย่องมณี
4 น.ส.กรรณิการ์ ธิปะโชติ
5 น.ส.ฐิตาภา ทองสีดี
6 น.ส.ถาวรีย์ จิตเจริญ
7 น.ส.กัญดารัตน์ หมื่นพราน
8 น.ส.ธิติมา แสนสุข
9 น.ส.กุลภา เปี่ยมพงษ์สานต์
10 น.ส.ศุลักขณา พันทอง
11 น.ส.เบญจมาศ เกตุสุวรรณ์
12 น.ส.ไอรดา พลดร
13 น.ส.หทัยรัตน์ จารัตน์
14 น.ส.สุนิตรา สีบาล
เหรียญเงิน
จาก กีฬาวอลเลย์บอล ชายหาด ทีมหญิง
1 น.ส.สิรินุช ขาวฟอง
2 น.ส.อัญชนา ช่างคำ
เหรียญทองแดง
จาก กีฬาวอลเลย์บอล ทีมชาย
1 นายณัฐวุฒิ ปานจิต
2 นายธราดล จันจุติ
3 นายนราธร สุทธิยาภรณ์
4 นายธนาธิป กุลประกอบกิจ
5 นายมนทกานติ์ คชบริรักษ์
6 นายยศพล วัฒนะ
7 นายธราธิป ชงัด
8 นายศิริเทพ พัศดุ
9 นายสุรินทร์ จงกลาง
10 นายน้ำมนต์ ปะระภา
11 นายภูวนาถ ทองบุตร
12 นายอภิวัฒน์ ลีลาศ
13 นายเสกประทีป ขวัญขำ
14 นายกชกร พงศ์เพ็ชร
UploadImageUploadImageUploadImage