บริการ


งานสถิติและสารสนเทศ (Statistic and Academic Information Section :SAI )

1.งานพัฒนาระบบงานวิชาการ และระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 

2.งานจัดทำข้อมูลเชิงสถิติและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานของสำนักงานวิชาการ

3.งานบริการข้อมูลออนไลน์

4.งานจัดทำข้อมูล FTES

5.งานข้อมูลระบบการประกันคุณภาพ (FIS)

6.งานจัดทำเอกสาร SAR  และ รายงานประจำปี 

7.งานตรวจสอบ วิเคราะห์ การรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร (สมอ.07)

8.งานตรวจสอบ วิเคราะห์ ข้อมูลโครงการสอน แผนการสอน การดำเนินการรายวิชา  (มคอ.3 – มคอ.7)

9.งานประสาน รวบรวม จัดระบบเอกสารข้อมูลตามองค์ประกอบการเรียนการสอน

10.งานระบบการบันทึกโครงการสอนและแผนการสอน