บริการ


งานพัฒนาสารสนเทศและงานบริหาร
    งานสถิติและสารสนเทศ (Statistic and Academic Information Section :SAI )
      - งานพัฒนาระบบงานวิชาการ และระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
      - งานจัดทำข้อมูลเชิงสถิติและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานของสำนักงานวิชาการ
      - งานบริการข้อมูลออนไลน์
      - งานจัดทำข้อมูล FTES
      - งานข้อมูลระบบการประกันคุณภาพ (FIS)
      - งานจัดทำเอกสาร SAR  และ รายงานประจำปี 
      - งานตรวจสอบ วิเคราะห์ การรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร (สมอ.07)
      - งานตรวจสอบ วิเคราะห์ ข้อมูลโครงการสอน แผนการสอน การดำเนินการรายวิชา  (มคอ.3 – มคอ.7)
      - งานประสาน รวบรวม จัดระบบเอกสารข้อมูลตามองค์ประกอบการเรียนการสอน
      - งานระบบการบันทึกโครงการสอนและแผนการสอน