บริการบริการ

งานพัฒนาสารสนเทศและงานบริหารทั่วไป
    งานสถิติและสารสนเทศ (Statistic and Academic Information Section :SAI )
      - งานพัฒนาระบบงานวิชาการ และระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
      - งานจัดทำข้อมูลเชิงสถิติและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานของสำนักงานวิชาการ
      - งานบริการข้อมูลออนไลน์
      - งานจัดทำข้อมูล FTES
      - งานข้อมูลระบบการประกันคุณภาพ (FIS)
      - งานจัดทำเอกสาร SAR  และ รายงานประจำปี 
      - งานตรวจสอบ วิเคราะห์ การรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร (สมอ.07)
      - งานตรวจสอบ วิเคราะห์ ข้อมูลโครงการสอน แผนการสอน การดำเนินการรายวิชา  (มคอ.3 – มคอ.7)
      - งานประสาน รวบรวม จัดระบบเอกสารข้อมูลตามองค์ประกอบการเรียนการสอน
      - งานระบบการบันทึกโครงการสอนและแผนการสอน
    งานบริหารทั่วไป (General Office Administrative Section : GOA)
      - งานจัดการประชุม
      - การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
      - การจัดทำแผนพัฒนา และงบประมาณ การเงิน พัสดุ-ครุภัณฑ์
      - การบริการข้อมูลแก่คณาจารย์และนักศึกษา
      - งานธุรการ งานสารบรรณ (รับ-ส่งเอกสารของสำนักงาน การเบิกพัสดุและครุภัณฑ์)
      - งานพัฒนาบุคลากรด้านการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน สวัสดิการ รวมทั้งการศึกษาต่อ
      - งานโครงการพิเศษด้านสังคมและศิลปวัฒนธรรมและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานอื่น
      - การกำกับ วิเคราะห์ และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
      - งานประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์และสื่ออื่นๆ
      - การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน