บริการ


งานพัฒนาสารสนเทศและงานบริหาร
    งานบริหารทั่วไป (General Office Administrative Section : GOA)
      - งานจัดการประชุม
      - การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
      - การจัดทำแผนพัฒนา และงบประมาณ การเงิน พัสดุ-ครุภัณฑ์
      - การบริการข้อมูลแก่คณาจารย์และนักศึกษา
      - งานธุรการ งานสารบรรณ (รับ-ส่งเอกสารของสำนักงาน การเบิกพัสดุและครุภัณฑ์)
      - งานพัฒนาบุคลากรด้านการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน สวัสดิการ รวมทั้งการศึกษาต่อ
      - งานโครงการพิเศษด้านสังคมและศิลปวัฒนธรรมและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานอื่น
      - การกำกับ วิเคราะห์ และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
      - งานประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์และสื่ออื่นๆ
      - การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน