บริการ


งานบริหารทั่วไป (General Office Administrative  Section : GOA)

1.งานจัดการประชุม

2.การเบิกจ่ายค่าตอบแทน

3.การจัดทำแผนพัฒนา และงบประมาณ การเงิน พัสดุ-ครุภัณฑ์

4.การบริการข้อมูลแก่คณาจารย์และนักศึกษา
     
5. งานธุรการ งานสารบรรณ (รับ-ส่งเอกสารของสำนักงาน การเบิกพัสดุและครุภัณฑ์)

6. งานพัฒนาบุคลากรด้านการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน สวัสดิการ รวมทั้งการศึกษาต่อ

7.งานโครงการพิเศษด้านสังคมและศิลปวัฒนธรรมและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานอื่น

8.การกำกับ วิเคราะห์ และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี

9. งานประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์และสื่ออื่นๆ

10.การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน