แนะนำหน่วยงานUploadImage
อาจารย์วารุณี บัวศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ


โทรศัพท์: 02-579-1111 ต่อ 1553
อีเมล์: warunee.bu@spu.ac.th
   
UploadImage อาจารย์เรืองอุไร เศษสูงเนิน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการโทรศัพท์: 02-579-1111 ต่อ 1128
อีเมล์: ruangurai.se@spu.ac.th
   
................................................................................................................................................................................
งานมาตรฐานหลักสูตร
................................................................................................................................................................................
UploadImage ชฎาพร ยอดทองคำ
โทรศัพท์: 02-579-1111 ต่อ 1139
อีเมล์: chadaporn.yo@spu.ac.th
   
   
   
         UploadImage ทิฆัมพร มะสัน
โทรศัพท์: 02-579-1111 ต่อ 1503
อีเมล์: tikumporn.ma@spu.ac.th
   
................................................................................................................................................................................
งานมาตรฐานการวัดและประเมินผล
................................................................................................................................................................................
UploadImage สมพร บางเกษม
โทรศัพท์: 02-579-1111 ต่อ 1146
อีเมล์: somporn.ba@spu.ac.th
   
   
   
   
   
................................................................................................................................................................................
งานพันธกิจและประมาณการ
................................................................................................................................................................................
UploadImage วรณี ชาติวัฒนสุคนธ์
โทรศัพท์: 02-579-1111 ต่อ 1127
อีเมล์: woranee.ch@spu.ac.th
   
   
   
UploadImage แคทรียา รอดคำ
โทรศัพท์: 02-579-1111 ต่อ 1127
อีเมล์: kattareeya.ro@spu.ac.th
   
 
งานบริหารทั่วไป
UploadImage ศิวพร โพธิ์ศรีทอง
โทรศัพท์: 02-579-1111 ต่อ 1503
อีเมล์: sivaporn.ph@spu.ac.th
................................................................................................................................................................................