แนะนำหน่วยงาน


พันธกิจ Mission

1. ส่งเสริม ประสาน ดุแล กำกับ ติดตามการดำเนินการจัดการศึกษาของคณะ เพื่อให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการ

2. ประสานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา เพื่อให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพ

3. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาต่างๆทางด้านการศึกษา แก่ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและบุคคลทั่วไป

4. ประสานความร่วมมือในการดำเนินการขอเปิดหลักสูตร และ/หรือการปรับหลักสูตร การขอรับรองการศึกษา รวมทั้งการขอประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

5. ให้บริการด้านการเรียน การสอน อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เป้นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

6. พัฒนาบุคลากรของสำนักงานให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย