แนะนำหน่วยงาน


วิสัยทัศน์ Vision

ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานด้านวิชาการให้มีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยี พันธกิจ Mission

1. ส่งเสริม ประสาน ดุแล กำกับ ติดตามการดำเนินการจัดการศึกษาของคณะ เพื่อให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการ
2. ประสานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา เพื่อให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพ
3. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาต่างๆทางด้านการศึกษา แก่ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและบุคคลทั่วไป
4. ประสานความร่วมมือในการดำเนินการขอเปิดหลักสูตร และ/หรือการปรับหลักสูตร การขอรับรองการศึกษา รวมทั้งการขอประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5. ให้บริการด้านการเรียน การสอน อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เป้นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
6. พัฒนาบุคลากรของสำนักงานให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย