Previous
Next

        ชุมชนบางบัว ชุมชนเก่าแก่ที่ก่อตั้งอยู่ริมคลองบางบัว มาอย่างยาวนานกว่า 80 ปี ได้รับเลือกให้เป็นชุมชนต้นแบบในการแก้ปัญหาชุมชนริมคลองที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก จากการร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ในการสร้าง “บ้านมั่นคงชุมชนริมคลองบางบัว” โดยได้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มาช่วยเรื่องการออกแบบบ้านและผังชุมชน ทำให้ชาวบ้านมีที่อยู่อาศัยมั่นคง อยู่ร่วมกับลำคลองได้อย่างมีความสุข ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น จนกลายเป็นอีกหนึ่งชุมชนริมคลองเก่าแก่ ที่ยังคงหลงเหลืออยู่ใน กรุงเทพมหานคร

          ทั้งนี้ คลองบางบัว มีความยาวทั้งหมดประมาณ 9 กิโลเมตร อยู่ในพื้นที่เขตดอนเมือง บางเขน และหลักสี่ โดยนับตั้งแต่ปี 2530 เป็นต้นมา ได้มีผู้คนเข้ามาอาศัยอยู่กันในชุมชนบางบัวมากขึ้น ทำให้เกิดความหนาแน่น และรุกล้ำลงไปในลำคลอง กีดขวางทางเดินน้ำ รวมทั้งปัญหาเรื่องเศษขยะและของเสียในลำคลองที่มีเพิ่มมากขึ้นทุกวัน

          จากปัญหาเรื่องขยะและน้ำเน่าเสียในลำคลอง ชุมชนริมคลองบางบัว จึงรวมตัวกันเป็น “เครือข่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมคลองบางบัว” ในปี 2541 เพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น การเก็บขยะในคลอง การทำถังดักไขมันในครัวเรือนเพื่อบำบัดน้ำเสีย การทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อฟื้นฟูสภาพคลอง

          ต่อมา ในปี 2546 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. ได้มีโครงการบ้านมั่นคงเกิดขึ้น ทำให้ชาวบ้านชุมชนริมคลองบางบัว เริ่มมีความตื่นตัวในการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัย จึงได้ร่วมกันสำรวจข้อมูลของชุมชน และเริ่มมีการพูดคุยกับชาวบ้าน เพื่อสร้างความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย โดยทาง มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเรื่องการออกแบบบ้านและผังชุมชน ทำให้ชาวบ้านมีที่อยู่อาศัยมั่นคง อยู่ร่วมกับลำคลองได้อย่างมีความสุข

          ปัจจุบัน ชุมชนบางบัว ถือเป็นอีกหนึ่งชุมชนริมคลองเก่าแก่ ที่ยังคงหลงเหลืออยู่ใน กรุงเทพมหานคร และได้รับการขนานนามว่าเป็นชุมชนต้นแบบการแก้ปัญหาชุมชนริมคลองที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก จนได้รับคำเชิญจาก สถาบันสมิธโซเนี่ยนของรัฐบาลสหรัฐ ให้ไปร่วมออกบูธจัดนิทรรศการเนื่องในงานที่อยู่อาศัยโลก ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี