แนะนำหน่วยงาน


ภาระหน้าที่สำนักทะเบียน
 
งานสถิติสารสนเทศและงานบริหารงานทั่วไป
-พัฒนาระบบสารสนเทศ
-ดูแลฐานข้อมูลสำนักงานทะเบียน
-จัดทำสถิติและวิเคราะห์ข้อมูล
-ดูแลเว็บไซต์สำนักงานทะเบียน
-ธุรการและสารบรรณ
-ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลทะเบียน”
 
งานรับเข้าศึกษาใหม่
-จัดทำประวัตินักศึกษาใหม่
-เทียบหน่วยกิตและโอนรายวิชา
-ตรวจสอบคุณวุฒิสถาบันเดิมนักศึกษา
-งานเอกสารทางการศึกษา นศ.ปัจจุบัน
-งานย้ายคณะ/สาขาวิชา/ย้ายรอบเรียน
-งานย้ายวิทยาเขต
-งานปรับสภาพนศ.ลาพัก,ลาออก
 
งานทะเบียนการศึกษา
-จัดตารางเรียนนักศึกษา
-การเปิดรายวิชาประจำภาค
-ให้บริการการลงทะเบียน
-การเรียนข้ามวิทยาเขต / สถาบัน
 
งานสำเร็จการศึกษา
-ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
-ขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา
-งานจัดทำปริญญาบัตร
-ออกเอกสารทางการศึกษา (ผู้สำเร็จการศึกษา)
-แจ้งผลตรวจสอบคุณวุฒิ จากภายนอก