แนะนำหน่วยงาน


การบริหาร
UploadImage
     สำนักงานทะเบียนเป็นหน่วยงานภายใต้กลุ่มงานมาตรฐานและบริการการศึกษา ที่มีหน้าที่ให้บริการแก่นักศึกษา ตั้งแต่ขั้นตอนการรับเข้าศึกษา การบริหารจัดการเพื่อการลงทะเบียน จนถึงการตรวจสอบและดำเนินการเพื่อการสำเร็จการศึกษา
     มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดหลักสูตรทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา และจัดการเรียนการสอนในรอบเรียนปกติ รอบเรียนเสาร์อาทิตย์ รอบเรียนวันอาทิตย์ หรือรอบเรียนนอกเวลาราชการ และผลิตผู้สำเร็จการศึกษาทั้งบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต  โดยมีพันธกิจหลัก  คือ
1. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาระบบหรือเครื่องมือที่สนับสนุนการบริการนักศึกษา
2. ยกระดับการบริการนักศึกษาให้เกิดความพึงพอใจ
3. บริหารจัดการฐานข้อมูลนักศึกษา และผู้สำเร็จการศึกษา
ด้วยความปรารถนาดี

ดร.โยธิน มัชฌิมาดิลก
ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน

ปรัชญา
ระบบงานที่ดีและการทำงานที่ถูกต้องนำไปสู่การบริการที่ทำให้เกิดความพึงพอใจ

พันธกิจ

1.จัดระบบการลงทะเบียน ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง
2.ตรวจสอบข้อมูลการศึกษาให้ถูกต้อง และเป็นไปตามมารตรฐานหลักสูตร
3.ออกเอกสารสำคัญต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ทันกำหนด
4.ให้คำแนะนำ และบริการผู้ใช้ เพื่อให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด
5. พัฒนาระบบสารสนเทศ ที่รองรับการบริการที่หลากหลาย และทันสมัย
6. สนับสนุนข้อมูล สารสนเทศด้านการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อคณะ/หน่วยงาน

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานที่มุ่งพัฒนาระบบและการดำเนินการ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อให้การลงทะเบียน กาตรวจสอบข้อมูลการศึกษา และการออกเอกสารต่างๆ มีความถูกต้อง รวดเร็ว และได้มาตรฐาน

ปณิธาน

สร้างความประทับใจในการให้บริการด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย  บริการอย่างรวดเร็ว  ถูกต้อง  มีคุณภาพและบริการด้วยไมตรีจิต