แนะนำหน่วยงาน


การบริหาร

UploadImage  
 I  สารจากผู้บริหาร

    เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยประสบอุทกภัยทำให้มหาวิทยาลัยศรีปทุมต้องปรับ ปฏิทินการศึกษาโดย ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554 จะมีการลงทะเบียนจองรายวิชา ระหว่างวันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2555 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาสามารถวางแผนการเรียนของตนเองได้ล่วงหน้า จึงขอให้นักศึกษาทุกคนตรวจสอบข้อมูล รายวิชา และข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นระยะ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ของนักศึกษาให้ได้ประโยชน์สูงสุด

    กำหนดการลงทะเบียนจองวิชาเรียนภาค ฤดูร้อน/2554 ทางอินเตอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2555 เวลาไม่เกิน 16.30 น. และพิมพ์ใบยืนยันการลงทะเบียนได้ไม่เกิน 17 กุมภาพันธ์ 2555 และมหาวิทยาลัย กำหนดให้ไปชำระเงินทางธนาคารระหว่างวันที่ 21-24 เมษายน2555 กรณีนักศึกษากองทุนกู้ยืมต้องดำเนินการให้เสร็จก่อนตามกำหนดของกองทุนกู้ยืมค่ะ

ด้วยความปรารถนาดี

วารุณี  บัวศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน

วัตถุประสงค์
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

ปรัชญา
ระบบงานที่ดีและการทำงานที่ถูกต้องนำไปสู่การบริการที่ทำให้เกิดความพึงพอใจ

พันธกิจ
1.จัดระบบการลงทะเบียน ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง
2.ตรวจสอบข้อมูลการศึกษาให้ถูกต้อง และเป็นไปตามมารตรฐานหลักสูตร
3.ออกเอกสารสำคัญต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ทันกำหนด
4.ให้คำแนะนำ และบริการผู้ใช้ เพื่อให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด
5. พัฒนาระบบสารสนเทศ ที่รองรับการบริการที่หลากหลาย และทันสมัย
6. สนับสนุนข้อมูล สารสนเทศด้านการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อคณะ/หน่วยงาน

วิสัยทัศน์
เป็นหน่วยงานที่มุ่งพัฒนาระบบและการดำเนินการ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อให้การลงทะเบียน กาตรวจสอบข้อมูลการศึกษา และการออกเอกสารต่างๆ มีความถูกต้อง รวดเร็ว และได้มาตรฐาน

ปณิธาน
สร้างความประทับใจในการให้บริการด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย  บริการอย่างรวดเร็ว  ถูกต้อง  มีคุณภาพและบริการด้วยไมตรีจิต