แนะนำหน่วยงาน


ประวัติความเป็นมา
พ.ศ 2553 สำนักงานทะเบียน ได้พัฒนาและปรับปรุงการทำงานส่วนต่างๆและแบ่งเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 1.ส่วนงานรับเข้าศึกษาใหม่ 2.ส่วนงานทะเบียนการศึกษา 3.ส่วนงานสำเร็จการศึกษา 4.ส่วนงานสถิติและสารสนเทศ และ 5.ส่วนงานบริหารงานทั่วไป จนถึงปัจจุบัน


รายนามผู้บริหารงานตั้งแต่เริ่มต้นถึงปัจจุบันดังนี้

ปี พ.ศ. 2513 ถึง พ.ศ. 2530
นางสาวนภา  ตรีวงษ์
ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา
ปี พ.ศง 2530 ถึง พ.ศ. 2538

นางดวงใจ  เอี่ยมลออ เปลี่ยนชื่อ/นามสกุลเป็นนางศิริกาญ  งามชนะ
ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานทะเบียน
ปี พ.ศ. 2538 ถึง 8 มิถุนายน  2546

นางอุบลรัตน์  เจาะจิตต์
ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
9 มิถุนายน 2546 ถึง 14 พฤศจิกายน 2546

นางบุปผา  อนันตรศิริชัย
ตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
15 พฤศจิกายน 2546 ถึง 30 กันยายน 2548

นางบุปผา  อนันตรศิริชัย
ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
1 ตุลาคม 2548 ถึง 31 มีนาคม 2551

นางอำนวย  นุ่มแจ่ม
ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
1 เมษายน 2551 ถึง 11 มกราคม 2552

นางอุบลรัตน์  เจาะจิตต์
ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
12 มกราคม 2552 ถึง ปัจจุบัน

นางวารุณี  บัวศรี
ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน