กำหนดการ/คู่มือลงทะเบียนด้วยตนเอง ผ่านอินเทอร์เน็ต ระดับปริญญาตรี / นานาชาติ บางเขน ภาคการศึกษาที่ 1/2561 Upd 21/07/2561


UploadImage คู่มือลงทะเบียน
UploadImage ขั้นตอนการลงทะเบียน
UploadImage รายวิชาที่เปิดสอนประจำภาค 1/2561 ปริญญาตรี
UploadImage ความหมายอักษรย่อ
ในคู่มือรายวิชาที่เปิดสอน