แนะนำหน่วยงาน


jitraporn2
สวัสดีค่ะ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ (Cooperative Education Career Development Center) มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีภารกิจหลักคือ งานสหกิจศึกษา และ งานพัฒนาอาชีพ  ทำหน้าที่กำกับดูแล ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานสหกิจศึกษาให้กับคณะ สาขาวิชา เป็นไปตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สหกิจศึกษาเป็นการเสริมสร้างให้นักศึกษาเกิดการเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางทฤษฏีสู่การปฏิบัติงานจริงในองค์กรผู้ใช้บัณฑิต (Work Base Learning) ทั้งยังส่งเสริมทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพ และการดำรงชีวิตในสังคมส่งผลให้นักศึกษาที่ผ่านสหกิจศึกษาเป็นผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณลักษณะและสมรรถนะที่ตรงตามความต้องการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต ตลอดจนมีคุณภาพที่แข่งขันได้ในอาเซียนและตลาดโลก

            ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ให้บริการหาตำแหน่งงานประจำ (Full Time) และ งานพิเศษ (Part Time) เพื่อสร้างงานและสร้างรายได้ในระหว่างศึกษา และ มีอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา ดังปณิธานของศูนย์ฯ “มุ่งการพัฒนา เพิ่มมูลค่าบัณฑิต เร่งสร้างพันธมิตร มีจิตบริการ”

 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตราพร ลีละวัฒน์
 ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์ทางด้านอาชีพแก่นักศึกษา
2. เพื่อเปิดโอกาสให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตที่มีคุณค่าต่อสังคมประเทศชาติ
3. เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถานประกอบการและสถาบันการศึกษา
4. เพื่อเตรียมความพร้อมให้บัณฑิตก้าวสู่ตลาดแรงงานและสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการได้ดี

ปรัชญา
สหกิจศึกษา คือ แนวทางแห่งการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้เป็นผู้ “รู้จักตน รู้จักคน รู้จักงาน” อันเป็นคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์และตรงตามความต้องการของสังคม

พันธกิจ
1. ประสานและจัดหางานสหกิจศึกษาให้เพียงพอกับความต้องการของนักศึกษา
2. จัดเตรียมความพรัอมนักศึกษาก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
3. ให้คำปรึกษาด้านสหกิจศึกษาแก่นักศึกษาและคณาจารย์
4. สรุปประเมินผลการดำเนินงานด้านสหกิจศึกษา
5. ประสานหาตำแหน่งงาน ทั้งงานประจำ (Full time) และงานพิเศษ (Part time) ให้นักศึกษาและศิษย์เก่า
6. พัฒนาอาชีพนักศึกษาให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ

วิสัยทัศน์
มุ่งพัฒนาสู่ “สถาบันอุดมศึกษาดีเด่นด้านสหกิจศึกษา”

ปณิธาน
มุ่งเน้นการพัฒนา เพิ่มมูลค่าบัณฑิต เร่งสร้างพันธมิตร มีจิตบริการ