แนะนำหน่วยงาน    

         ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ (Cooperative Education Career Development Center) มหาวิทยาลัยศรีปทุม ทำหน้าที่กำกับดูแล ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานสหกิจศึกษาให้กับคณะ สาขาวิชา เป็นไปตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สหกิจศึกษาเป็นการจัดประสบการณ์ตรงโดยให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ เน้นการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์จากการทำงานจริงเป็นหลัก เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถในการทำงานของนักศึกษาผ่านประสบการณ์การทำงานจริงในสถานประกอบการ ทำให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ ประสบการณ์จากการทำงาน และมีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการต้องการมากที่สุด

          ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  ยังมุ่งเน้นการจัดอบรม/สัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในด้านต่างๆ ให้มีความพร้อมที่จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้บริการหาตำแหน่งงานประจำ (Full Time) และ งานพิเศษ (Part Time) เพื่อสร้างงานและสร้างรายได้ในระหว่างศึกษา และ มีอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา สร้างโอกาสในการได้งานทำและพัฒนาอาชีพอย่างต่อเนื่องให้แก่นักศึกษา

 

ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

 
 
 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์ทางด้านอาชีพแก่นักศึกษา
2. เพื่อเปิดโอกาสให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตที่มีคุณค่าต่อสังคมประเทศชาติ
3. เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถานประกอบการและสถาบันการศึกษา
4. เพื่อเตรียมความพร้อมให้บัณฑิตก้าวสู่ตลาดแรงงานและสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการได้ดี

ปรัชญา
สหกิจศึกษา คือ แนวทางแห่งการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้เป็นผู้ “รู้จักตน รู้จักคน รู้จักงาน” อันเป็นคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์และตรงตามความต้องการของสังคม

พันธกิจ
1. ประสานและจัดหางานสหกิจศึกษาให้เพียงพอกับความต้องการของนักศึกษา
2. จัดเตรียมความพรัอมนักศึกษาก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
3. ให้คำปรึกษาด้านสหกิจศึกษาแก่นักศึกษาและคณาจารย์
4. สรุปประเมินผลการดำเนินงานด้านสหกิจศึกษา
5. ประสานหาตำแหน่งงาน ทั้งงานประจำ (Full time) และงานพิเศษ (Part time) ให้นักศึกษาและศิษย์เก่า
6. พัฒนาอาชีพนักศึกษาให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ

วิสัยทัศน์
มุ่งพัฒนาสู่ “สถาบันอุดมศึกษาดีเด่นด้านสหกิจศึกษา”

ปณิธาน
มุ่งเน้นการพัฒนา เพิ่มมูลค่าบัณฑิต เร่งสร้างพันธมิตร มีจิตบริการ