แนะนำหน่วยงาน


ความเป็นมา
มหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนรายแรกๆ ที่ได้เข้าร่วมโครงการนำร่องในการจัดการศึกษาสหกิจศึกษาตั้งแต่ปีพ.ศ.2545 ตามประกาศนโยบายให้การสนับสนุนของรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยในขณะนั้น   โดยการดำเนินงานสหกิจศึกษาในระยะแรกจัดเป็นโครงการสหกิจศึกษาอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบดูแลของสำนักงานวิชาการ
          ต่อมาในปีพ.ศ. 2547 ได้มีการขยายงานสหกิจศึกษากว้างขวางขึ้นจึงได้มีการจัดตั้งเป็นศูนย์สหกิจศึกษาและการจัดหางาน โดยสังกัดฝ่ายกิจการพิเศษ หลังจากนั้นในปีพ.ศ. 2549 ได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัย ศูนย์สหกิจศึกษาและการจัดหางาน จึงถูกโอนย้ายไปสังกัดภายใต้ความรับผิดชอบดูแลของกลุ่มงานกิจการสัมพันธ์
          ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับงานด้านสหกิจศึกษาอย่างยิ่ง โดยบรรจุรายวิชาสหกิจศึกษาลงในหลักสูตรของคณะต่างๆ การดำเนินงานสหกิจศึกษาจึงเติบโตขยายตัวอย่างรวดเร็วจนเป็นที่รู้จักและยอมรับโดยทั่วไป
          ดังนั้นเพื่อรองรับการขยายงานและพัฒนางานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีความโดดเด่น คล่องตัว และเป็นการสร้างโอกาสเพื่อผลักดันให้การดำเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในระดับประเทศและนานาชาติ จึงได้มีแนวคิดในการปรับเปลี่ยนชื่อและย้ายสังกัดศูนย์สหกิจศึกษาและการจัดหางานใหม่ในปี พ.ศ. 2553 เป็น  “ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ” (Cooperative Education and Career Development Center) บริหารงานอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรองอธิการบดี
          ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินงานสหกิจศึกษาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพนักศึกษาในระหว่างการศึกษาให้มีความพร้อมในการทำงาน และพร้อมที่จะก้าวออกไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพสามารถทำงานได้ทันทีหลังจากสำเร็จการศึกษา และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของสังคม  จึงทำให้ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล “สถานศึกษาดาวรุ่งด้านการดำเนินงานสหกิจศึกษาระดับชาติ” ในงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2553 และรางวัล “สถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ปี 2556″ ในงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2556