แนะนำหน่วยงาน


การประกันคุณภาพการศึกษา

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ดำเนินการจัดทำวิจัยระดับสถาบัน เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี้

การสำรวจภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
(The Employments Status Survey of Sripatum University Graduates)

การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
(A Survey of Employer Satisfaction with the Performance of Sripatum University)