ตำแหน่งงาน


งานราชการ

เดือนกุมภาพันธ์ 2563
 
สำนักงาน ก.พ.  ไฟล์แนบ 13-กพ-63
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด ไฟล์แนบ 21-กพ-63
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ไฟล์แนบ 21-กพ-63


เดือนมกราคม 2563
 
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ไฟล์แนบ 13-มค-63
มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย ไฟล์แนบ 14-มค-63
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ไฟล์แนบ 30-มค-63


เดือนธันวาคม 2562
 
สำนักงานศาลยุติธรรม ไฟล์แนบ 10-ธค-62
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 ไฟล์แนบ 12-ธค-62
กรมศิลปากร ไฟล์แนบ 19-ธค-62
กรมชลประทาน ไฟล์แนบ 25-ธค-62


เดือนพฤศจิกายน 2562
 
กรมชลประทาน         ไฟล์แนบ 29-พย-62


เดือนกันยายน 2562
 
สำนักงานเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร  ไฟล์แนบ 13-กย-62
ศูนย์บริหารความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน มหาวิทยาลัยมหิดล
ไฟล์แนบ 30-กย-62


เดือนสิงหาคม 2562
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไฟล์แนบ 06-สค-62
กระทรวงการต่างประเทศ  ไฟล์แนบ  15-สค-62
กรมประมง ไฟล์แนบ 15-สค-62


เดือนกรกฎาคม 2562
 
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ไฟล์แนบ 02-กค-62
สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  ไฟล์แนบ  22-กค-62


เดือนพฤษภาคม 2562
 
สำนักงานเลขาธิการสภาพผู้แทนราษฏร   ไฟล์แนบ 03-พค-62
กรมศิลปากร ไฟล์แนบ 08-พค-62
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ไฟล์แนบ 15-พค-62
การไฟฟ้านครหลวง ไฟล์แนบ 31-พค-62


เดือนเมษายน 2562
 
สำนักงานเลขาธิการสภาพผู้แทนราษฏร  ไฟล์แนบ 03-เมย-62
สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ไฟล์แนบ 24-เมย-62
สำนักงานศาลยุติธรรม ไฟล์แนบ 25-เมย-62
กรมศิลปากร ไฟล์แนบ 30-เมย-62


เดือนมีนาคม 2562
 
สำนักงาน ก.พ.   ไฟล์แนบ 07-มีค-62
เครือข่ายพัฒนาอุดศึกษาภาคกลางตอนบน
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ไฟล์แนบ 07-มีค-62
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ไฟล์แนบ 29-มีค-62


เดือนกุมภาพันธ์ 2562
 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไฟล์แนบ 15-กพ-62
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ไฟล์แนบ 18-กพ-62
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ไฟล์แนบ 28-กพ-62


เดือนมกราคม 2562
 
สำนักงานฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวง
สาธารณสุข
ไฟล์แนบ 11-มค-62
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา
ไฟล์แนบ 11-มค-62
 
องค์การสะพานปลา ไฟล์แนบ 30-มค-62


เดือนธันวาคม 2561
 
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร  ไฟล์แนบ  03-ธค-61


เดือนพฤศจิกายน 2561
 
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ไฟล์แนบ  05-พย-61
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ไฟล์แนบ 09-พย-61
กรมประมง ไฟล์แนบ 12-พย-61


เดือนตุลาคม 2561
 
โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ไฟล์แนบ 18-ตค-61
กรมชลประทาน ไฟล์แนบ 06-กย-61

เดือนกันยายน 2561
 
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ไฟล์แนบ 05-กย-61
กรมศิลปากร ไฟล์แนบ 06-กย-61
สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ไฟล์แนบ 12-กย-61
กรมประมง ไฟล์แนบ 13-กย-61


เดือนสิงหาคม 2561
 
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย   ไฟล์แนบ 30-สค-61


เดือนกรกฎาคม 2561
 
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย   ไฟล์แนบ 06-กค-61
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย  ไฟล์แนบ 11-กค-61


เดือนมิถุนายน 2561
 
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ไฟล์แนบ  05-มิย-61
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  ไฟล์แนบ 11-มิย-61


เดือนพฤษภาคม 2561
 
กรมประมง  ไฟล์แนบ 10-พค-61
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ไฟล์แนบ  16-พค-61
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ไฟล์แนบ 30-พค-61
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ไฟล์แนบ 31-พค-61เดือนเมษายน 2561
 
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ไฟล์แนบ 05-เมย-61
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ไฟล์แนบ  05-เมย-61


เดือนมีนาคม 2561
 
สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ไฟล์แนบ 05-มีค-61
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไฟล์แนบ 05-มีค-61
กรมศิลปากร ไฟล์แนบ 08-มีค-61
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ไฟล์แนบ 12-มีค-61
สำนักงาน ก.พ. ไฟล์แนบ 12-มีค-61
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ไฟล์แนบ 20-มีค-61
องค์การสะพานปลา ไฟล์แนบ 23-มีค-61
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ไฟล์แนบ 23-มีค61เดือนกุมภาพันธ์ 2561
 
สำนักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ไฟล์แนบ 12-กพ-61
กรมชลประทาน ไฟล์แนบ 13-กพ-61
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.)
ไฟล์แนบ 27-กพ-61
สำนักงาน กสทช. ไฟล์แนบ 27-กพ-61เดือนมกราคม 2561
 
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร ไฟล์แนบ 16-มค-61
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไฟล์แนบ 25-มค-61