อบรมภาษาอังกฤษนักศึกษาสหกิจศึกษา


UploadImage


ประกาศ !!!

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา ขอให้นักศึกษาเข้าเรียนในระบบ e-Learning ในรายวิชา  Eng 002 (English for Cooperative Education)

ซึ่งนักศึกษาจะต้องเรียนทั้งหมด จำนวน 5 Section  พร้อมทำการทดสอบทุก Section 
และทำแบบทดสอบวิชา ENG002 ใน Section 6

 

คลิกลิงค์เพื่อเข้าสู่บทเรียน 
https://dlearning.spu.ac.th/

Log in : ด้วยรหัสนักศึกษา 
Password : หมายเลขบัตรประชาชนของนักศึกษา
 

 

วิธีเข้าบทเรียน
1. คลิกลิงค์เข้าสู่ D-learning  https://dlearning.spu.ac.th/
2. Login เข้าระบบ
3. Search : eng002
4. คลิกรายวิชา English for Cooperative Education
5. คลิก Enrol me เข้าสู่บทเรียน
 

นักศึกษาสามารถศึกษาขั้นตอนการเข้าเรียน ENG 002 อย่างละเอียด ไฟล์แนบ