อบรมภาษาอังกฤษนักศึกษาสหกิจศึกษา


UploadImage


ประกาศ !!!

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา ขอให้นักศึกษาเข้าเรียนในระบบ e-Learning ในรายวิชา  Eng 002 (English for Cooperative Education)

ซึ่งนักศึกษาจะต้องเรียนทั้งหมด จำนวน 5 ครั้ง  พร้อมทำการทดสอบ
 

คลิกลิงค์เพื่อเข้าสู่บทเรียน 
http://elearning.spu.ac.th/course/view.php?id=10698

 

Log in ด้วยรหัสเดียวกับ การเข้า e-mail ของนักศึกษา
เช่น ชื่อผู้ใช้: 550021455  รหัสผ่าน: 12345678

 

วิธีเข้าบทเรียน
1. เลือก  Enroll me ด้านซ้ายมือ กด  Yes
2. ให้นักศึกษาศึกษาบทเรียนและทำแบบทดสอบ
3. ทำข้อสอบทุกข้อ เมื่อทำเสร็จแล้วทุกข้อ ให้ส่งที่  Submit all and finish
 

นักศึกษาสามารถศึกษาขั้นตอนการเข้าเรียน ENG 002 อย่างละเอียด คลิก