สถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น ปี 2560