รางวัลดีเด่นระดับชาติ "โครงงานสหกิจศึกษาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ" ปี 2560