ม.ศรีปทุมคว้า 8 รางวัล สหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่าย ปี 2562


เครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม จัด “ประกวดสหกิจศึกษาดีเด่นและมอบรางวัล พ.ศ. 2562” โดย ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวต้อนรับ และ ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสะอาด ประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน กล่าวเปิดงานและมอบรางวัล ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน วันที่ 2 เมษายน 2562 การประกวดครั้งนี้มหาวิทยาลัยศรีปทุมคว้า 8 รางวัล
1. ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานศึกษา อาจารย์พรรณทิพย์ อย่างกลั่น คณะบัญชี
2. ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ คุณสุภางค์ โสภณ บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
3. สถานประกอบการขนาดใหญ่ดำเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
4. คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาดีเด่น ผศ.สุพล พรหมมาพันธุ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ที่ปรึกษาการทำงานในสถานประกอบการดีเด่น คุณธวัชชัย ภัทรวงศ์วิสูตร บริษัท บุ๊คลิงค์ จำกัด
6. นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น รางวัลชนะเลิศ นายนพรัตน์ เอี่ยมกัน สาขาวิชาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม คณะดิจิทัลมีเดีย
7. นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง นางสาวจิรัติกาล ตาดี คณะบัญชี
8. โครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัลชมเชย นางสาวนุชศรา จูพันธ์ สาขาวิชาวิศกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage