อบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศกึษา"


ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2561

สามารถ Download ภาพกิจกรรมการอบรมได้ที่เว็บไซต์
https://drive.google.com/drive/folders/13J8WnX_9Ky7-dZDMz3LJDPdk7QlWKJW7?usp=sharingUploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage