พิธีมอบรางวัลประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560


ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีมอบรางวัลประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธาน ณ ห้องปัทมา อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ วันที่ 4 เมษายน 2561

UploadImage

UploadImage

UploadImage


UploadImage