อบรมเชิงเชิงปฏิบัติการการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL)มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน จัดโครงการ “อบรมเชิงเชิงปฏิบัติการการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL)”  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถาบันสมาชิกมีความรู้ความเข้าใจแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน โดยมี ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด ประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน เป็นประธานเปิดงาน  เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น.-16.30 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้น 4 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน