ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ม.ศรีปทุม ร่วมกับบริษัท เมเจอร์ เตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 28
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ “ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 28″ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี  เป็นประธานเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก คุณอภิชาต วงศ์กาวี  Section Manager People Support Center และทีมงาน จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ “พฤติกรรมที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา”เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาสหกิจศึกษาก่อนออกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ  เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน