การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 3/2559


ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในฐานะประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน เป็นประธานใน “การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายสหกิจศึกษาของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 3/2559″ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 ณ ห้อง 12A-03 ชั้น 12A อาคาร 40ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน