พิธีมอบรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2559 เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน


ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในฐานะประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน เป็นประธานใน “พิธีมอบรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2559 สำหรับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน” ณ Theater Room อาคาร 40 ปีศรีปทุม มหาวิทลัยศรีปทุม บางเขน เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559

มีนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมได้รับรางวัลระดับเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบนดังนี้

ประเภทโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัล ชื่อโครงงาน/ผลงาน นักศึกษา
รางวัลชมเชย แอพพลิเคชั่นบันทึกนัดและติดตามผู้ป่วย นายธีรเชษฐ์ สรัลสวัสดิ์ และ
นายเกียรติศักดิ์ สิริไพบูลย์กาญจน์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
รางวัลชมเชย การพัฒนาเว็บไซต์สมุนไพรไทยและประมวลผลการวิเคราะห์ติดตาม
การปฏิบัติงานในกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
นายสุรศิลป์  ลักษณ์สุขทรัพย์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ประเภทโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ

รางวัล ชื่อโครงงาน/ผลงาน นักศึกษา
รางวัลที่ 2 การผลิตสปอตวิทยุเพื่อออกอากาศทางสถานีวิทยุกองทัพบก———– นางสาวธิดาพร ภูแดนแผน
คณะนิเทศศาสตร์
สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
รางวัลที่ 3 การออกแบบภาพประกอบสำหรับเกม นางสาวชรินรัตน์ ตี้ฮ้อ
คณะดิจิทัลมีเดีย
สาขาวิชาดิจิลทัลอาร์ตส์


ประเภทโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น (ที่เกิดจากผลงานของนักศึกษา)

รางวัล ชื่อโครงงาน/ผลงาน นักศึกษา
รางวัลที่ 1 การจัดเรียงข้อมูลแบบอัตโนมัติสำหรับการประเมินการทำงาน
ระบบชิลเลอร์ 
นายสมเกียรติ โสะหาบ——————-
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
รางวัลชมเชย การพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลยางเสียและประมวลผล
การวิเคราะห์และติดตามการปฏิบัติงานภายใน บริษัท
ไทยบริดจสโตน จำกัด
นายทวีศักดิ์ คำปก
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ