พีธีมอบรางวัลโครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษาประจำปีการศึกษา 2557
ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพีธีมอบรางวัล “โครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557″ ให้กับนักศึกษาที่ชนะการประกวดภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษาได้มีกำลังแรงใจในการสรรสร้างผลงานที่มีคุณภาพ ณ ห้อง Board Room อาคาร 40 ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุมบางเขน

การประกวดผลงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 มีนักศึกษาได้รับรางวัลดังนี้

ประเภทโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัล ชื่อโครงงาน/ผลงาน นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
รางวัลชนะเลิศ การจัดเรียงข้อมูลแบบอัตโนมัติสำหรับการ
ประเมินการทำงานระบบชิลเลอร์
นายสมเกียรติ โสะหาบ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ดร.เด่นชัย วรเดชจำเริญ
รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1
การพัฒนาระบบจีที สแครพ เคอร์ริง ซิสเต็ม
และประมวลผลการวิเคราะห์และติดตามการ
ปฏิบัติงานภายในบริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด
นายทวีศักดิ์ คำปก
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผศ.สุพล พรหมมาพันธุ์
รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2
การพัฒนาเว็บไซต์สมุนไพรไทยและประมวล
ผลการวิเคราะห์ติดตามการปฏิบัติงานในกรม
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
นายสุรศิลป์  ลักษณ์สุขทรัพย์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผศ.สุพล พรหมมาพันธุ์
รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2
แอพพลิเคชั่นบันทึกนัดและติดตามผู้ป่วย นายธีรเชษฐ์ สรัลสวัสดิ์ และ
นายเกียรติศักดิ์ สิริไพบูลย์กาญจน์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ประยุกต์
 อาจารย์มาลิวรรณ บุญพลอย

 

ประเภทโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ

รางวัล ชื่อโครงงาน/ผลงาน นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
รางวัลชนะเลิศ การออกแบบภาพประกอบสำหรับเกม——– นางสาวชรินรัตน์ ตี้ฮ้อ————
คณะดิจิทัลมีเดีย
สาขาวิชาดิจิลทัลอาร์ตส์
อาจารย์วิชัย โยธาวงศ์——
รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1
การออกแบบกราฟิกเพื่อนิตยสารแฟชั่น นายบัณฑิต ประวัติกล้า
คณะดิจิทัลมีเดีย
สาขาวิชาการออกแบบกราฟิก     
 อาจารย์ภัทระ สุขสิริกูร
รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2
 หลักการคิดผลิตสื่อโฆษณาภาพนิ่ง นายเอกรัฐ ไกรทองสุข
คณะดิจิทัลมีเดีย
สาขาวิชาการออกแบบกราฟิก
อาจารย์ภัทระ  สุขสิริกูร