ม.ศรีปทุม นำนักศึกษาเข้าประกวดโครงงานนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ปี 2559


ผศ.จิตราพร ลีละวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ พร้อมด้วย อาจารย์สำรวย เหลือล้น รองผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และ ดร.เด่นชัย วรเดชจำเริญ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ นายสมเกียรติ โสะหาบ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประกวดโครงงานนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา