อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการนำเสนอและกล้าแสดงออก


ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการ”อบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้นเพิ่มทักษะการนำเสนองานและกล้าแสดงออก” เพื่อเติมเต็มนักศึกษาสหกิจศึกษา ซึ่งจบเป็นบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีปทุมให้มีความสามารถในการนำเสนอผลงาน สร้างความมั่นใจ และกล้าแสดงออกในการปฏิบัติงานจริงในอนาคตต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์จิตรา วรรณสอน หัวหน้าสาขาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด คณะนิเทศศาสตร์ เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ซึ่งมีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการฯ จากคณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ณ ห้องบงกช ชั้น 6 อาคารกิจกรรมนักศึกษาและโภชนาการ (อาคาร 10) มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน