BBL Interview Workshop 2016 เทคนิคสร้างโอกาส การได้งานทำ


คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรม “BBL Interview Workshop 2016 เทคนิคสร้างโอกาส การได้งานทำ” เพื่อรับสมัครสอบข้อเขียนนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมร่วมงานกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยมีคุณศักย์ภกฤษฎิ์ วิมะลิน ตำแหน่ง Analyst เป็นวิทยากรให้ความรู้และสอบข้อเขียนนักศึกษา เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2559     ณ ห้อง Convention 1 ชั้น 4 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม  มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน