SPU Mini Job Fair


ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ “SPU Mini Job Fair” เพื่อเป็นการสร้างโอกาสการได้งานทำให้กับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา โดยมีสถานประกอบการชั้นนำร่วมรับสมัครนักศึกษา อาทิ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์กรุ้ป จํากัด (มหาชน) และ บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ณ ห้อง Auditorium 1 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559