สร้างงานแบบมืออาชีพกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ


ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการสร้างงานแบบมืออาชีพ บรรยายพิเศษหัวข้อ “FutureScape: Worldwide IT Industry 2016 Predictions” โดยวิทยากร คุณดำรงศักดิ์  รีตานนท์  Assistant Vice President บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ณ ห้อง Theater อาคาร 40 ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน