เตรียมความพร้อม! เด็กศรีปทุมโกอินเตอร์ “ไปสหกิจศึกษาต่างประเทศทำอย่างไร”


ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการ “เตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่สหกิจศึกษานานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2560”  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ไปสหกิจศึกษาต่างประเทศทำอย่างไร” โดย อาจารย์นิธนา เมลืองนนท์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ในการเตรียมตัวไปสหกิจศึกษาต่างประเทศ แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ณ Exhibition โซน A อาคาร 40 ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพฯ

UploadImage

UploadImage


UploadImage

UploadImage