มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศึกษาดูงานสหกิจศึกษา ม.ศรีปทุม


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานและบริการการศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตราพร ลีละวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ให้การต้อนรับ อาจารย์เอกราช แก้วเขียว หัวหน้าฝ่ายสหกิจศึกษา ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และคณะ เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ ห้อง 508 อาคารกิจกรรมนักศึกษาและโภชนาการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559