mobile full hd porno videos ecommerce nulled scripts free nulled responsive theme
Faculty คณะบัญชี

ตอบทุกข้อสงสัย! เรียนบัญชีจบแล้วทำงานอะไรได้บ้าง?

 

ตอบทุกข้อสงสัย! เรียนบัญชีจบแล้วทำงานอะไรได้บ้าง?

Dek บัญชีหลายคนเคยสงสัยกันใช่ไหมละว่า “จบบัญชีมาเป็นแค่นักบัญชีอย่างเดียวหรือเปล่า?” คำตอบคือไม่ใช่เลยจ้า! เพราะว่างานของบัญชีมีหลักหลายสาขาอาชีพมากๆ ที่จบบัญชีมาทำได้ จะมีอะไรบ้างไปดูกัน!

 

 

ตอบทุกข้อสงสัย! เรียนบัญชีจบแล้วทำงานอะไรได้บ้าง?

นักบัญชี เจ้าหน้าที่ทางการเงิน (Accountant) หน้าที่หลักๆ ของนักบัญชี คือการจัดการงบประมาณ ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำและรวบรวมเอกสารทางบัญชี บันทึกรายการและจัดทำรายงานการเงินและงบการเงินต่างๆ วิเคราะห์และร่วมวางแผน ตรวจสอบดูแลทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเงินของบริษัทหรือองค์กร


ดังนั้นแทบทุกองค์กรจึงต้องมีเจ้าหน้าที่การเงิน และการบัญชี เช่น ธนาคาร บริษัทประกันภัย องค์กรธุรกิจเอกชน รัฐบาล และสถานประกอบการต่างๆ รวมไปถึงบริษัทที่รับทำบัญชีให้บริษัทอื่นอีกที

 

 

ตอบทุกข้อสงสัย! เรียนบัญชีจบแล้วทำงานอะไรได้บ้าง?

ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี (Tax Specialist) หรือเรียกได้ว่าเป็นที่ปรึกษาด้านภาษี อาชีพนี้มีหน้าที่ให้คำปรึกษากับองค์กรด้านภาษีอากรต่างๆ ทั้งกฎหมายภาษีตามประมวลรัษฎากรและภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เพื่อลดความเสี่ยงทางภาษี เช่น การคำนวณภาษีไม่ถูกต้อง การยื่นแบบรายการทางภาษี การวางแผนภาษีให้หน่วยงานหรือบริษัท เพื่อเสียภาษีที่ถูกต้องและประหยัด และแก้ปัญหาภาษีต่างๆ ให้แก่องค์กร ยื่นแบบรายการภาษีเงินได้ทุกประเภท ซึ่งปัจจุบันอาชีพนี้เป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานเป็นอย่างมาก

 

 

ตอบทุกข้อสงสัย! เรียนบัญชีจบแล้วทำงานอะไรได้บ้าง?

ผู้ตรวจสอบบัญชี (Auditor) หรือผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Auditor) ทำหน้าที่วางแผน ตรวจสอบการปฏิบัติงานหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร ออกแบบและจัดทำรายงานผลการตรวจสอบให้สอดคล้องกับมาตรฐานและความต้องการของผู้บริหาร ปรับปรุงแนวทางการจัดเก็บเอกสารให้สอดคล้องกับมาตรฐานการควบคุมภายใน ออกแบบและปรับปรุงผังการทำงาน (Workflow) เพื่อควบคุมติดตามการปฏิบัติงานต่างๆ และกำกับดูแลการทำงานให้แก่สถานประกอบการ สถาบัน บริษัท หรือหน่วยงานรัฐบาล

การตรวจสอบภายในนี้ยังช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กรที่ตั้งไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การควบคุม และกระบวนการกำกับดูแลกิจการอย่างเป็นระบบระเบียบ หากเป็นผู้ตรวจสอบภายในสากล (CIA) จะมีโอกาสก้าวหน้าในวิชาชีพมากยิ่งขึ้น ทำได้ทั้งอาชีพอิสระและทำงานในองค์กรโดยตรง

 

 

ตอบทุกข้อสงสัย! เรียนบัญชีจบแล้วทำงานอะไรได้บ้าง?

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) หากน้องคนไหนสนใจอยากทำงานนี้ อาจต้องต่อวุฒิปริญญาตรีก่อน เนื่องจากคุณสมบัติที่เปิดรับคือต้องเรียนจบวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี โดยผู้ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชี จะมีคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (กกบ.) เป็นผู้ออกระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานการตรวจสอบบัญชี เพื่อกำกับควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต มีหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสาร กระบวนการการจัดทำรายงานการเงินของบริษัทต่างๆ เพื่อรวบรวมหลักฐานจากการตรวจสอบที่เหมาะสมและเพียงพอเพื่อการแสดงความเห็นต่อความถูกต้องและครบถ้วนของรายงานการเงินของบริษัท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นอาชีพอิสระรายได้ดี และเป็นที่ใฝ่ฝันของนักบัญชีหลายคน

 

 

ตอบทุกข้อสงสัย! เรียนบัญชีจบแล้วทำงานอะไรได้บ้าง?

ที่ปรึกษาทางบัญชี อาชีพนี้จะรับผิดชอบให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำด้านการบัญชีการเงิน การบัญชีบริหาร อาจรวมถึงการวางแผนการเงินและการวางระบบ ปรับปรุงระบบสารสนเทศทางบัญชีของบริษัท เป็นได้ทั้งอาชีพอิสระและทำงานในองค์กรโดยตรง ซึ่งเป็นอีกสายงานที่มีรายได้สูง เพราะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์

 

 

ตอบทุกข้อสงสัย! เรียนบัญชีจบแล้วทำงานอะไรได้บ้าง?

นักบัญชีต้นทุน (Cost Accountant) ชี้แจงต้นทุนสินค้าและการบริการ กำหนดและควบคุมต้นทุนของสินค้าและบริการที่ผลิต และให้คำปรึกษาในการวางแผนต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการผลิตสินค้าและบริการ

 

 

ตอบทุกข้อสงสัย! เรียนบัญชีจบแล้วทำงานอะไรได้บ้าง?

ธุรกิจส่วนตัว หากเรียนจบด้านพาณิชย์และการบัญชีมา เราสามารถนำความรู้ที่เรียนมาไปประกอบธุรกิจส่วนตัวได้โดยง่าย เพราะมีความเข้าใจในระบบการบริหารจัดการรายได้ต่างๆ อย่างดี โดยนักบัญชีที่ผันตัวมาประกอบธุรกิจส่วนตัว ส่วนใหญ่จะมีประสบการณ์การทำงานมานานและเก็บเกี่ยวความรู้ ทักษะการทำธุรกิจและการบริหารงานมาแล้วพอสมควร แต่รายได้ก็จะขึ้นอยู่กับผลประกอบการของธุรกิจ

 

 

ตอบทุกข้อสงสัย! เรียนบัญชีจบแล้วทำงานอะไรได้บ้าง?

คุณครู อาจารย์ หรือติวเตอร์ด้านบัญชี นอกเหนือจากการทำงานด้านบัญชีโดยตรงแล้ว นักบัญชียังสามารถใช้วิชาชีพที่มีไปถ่ายทอดแก่ผู้อื่นด้วยการเป็นอาจารย์หรือติวเตอร์ ในสถาบันการศึกษาต่างๆ ได้ด้วย ซึ่งปัจจุบันผู้ที่จะเป็นอาจารย์ไม่จำเป็นต้องจบครุศาสตร์เท่านั้น เพียงแค่ใช้วิชาชีพที่จบมาสอนได้ แต่ถ้าน้องๆ จบปริญญาตรี ระดับที่สามารถสอนได้คือ ปวช. ปวส. แต่ถ้าอยากเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ต้องเรียนต่อปริญญาโท สาขาบัญชี ก็สามารถกลับมาเป็นอาจารย์เพื่อถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่นักศึกษาได้เช่นกัน

 

 

ตอบทุกข้อสงสัย! เรียนบัญชีจบแล้วทำงานอะไรได้บ้าง?

พนักงานธนาคาร ให้บริการทางด้านการเงิน ให้คำปรึกษา การเปิด-ปิดบัญชี การลงทุนต่างๆ และให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

 

 

ตอบทุกข้อสงสัย! เรียนบัญชีจบแล้วทำงานอะไรได้บ้าง?

ข้าราชการ การเป็นนักบัญชี ผู้อำนวยการบัญชี นักวิเคราะห์และวางแผนการเงิน หรือตำแหน่งอื่นๆ ในหน่วยงานราชการ อันดับแรก ต้องเริ่มจากเริ่มจากสมัครและสอบเข้า ก.พ. หรือสอบตรง แล้วจึงจะสามารถสมัครเข้าทำงานอีกที ข้อดีของการเป็นพนักงานบัญชีของรัฐนั้นก็คือ ความมั่งคง สวัสดิการดี ดูแลเรื่องการเจ็บป่วยของพ่อแม่และครอบครัว ถ้าอยู่จบเกษียณก็จะมีเงินบำนาญไว้ให้อุ่นใจในบั้นปลายชีวิตนั่นเอง นักบัญชีที่รับราชการ เงินเดือนที่ได้รับจะตามฐานรายได้ของราชการ

 

 

นอกจากนี้ ก็ยังมีอาชีพให้เลือกอีกเพียบ ไม่ว่าจะเป็นนักวิเคราะห์การเงินและการลงทุน
ผู้ทำบัญชีอิสระ ผู้วางระบบหรือเขียนโปรแกรมบัญชี เจ้าหน้าที่บริษัทหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์ นักการตลาด นักวิจัยการตลาด นักลงทุน และอื่น ๆ

 

ใครที่อยากรู้เรื่องหลักสูตร และกิจกรรมต่างๆ ของคณะบัญชี ก็เข้าไปดูได้ที่ www.spu.ac.th/fac/account/

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก…1 2 3 4 5

 

 

(Visited 462 times, 4 visits today)

Related posts

10 นิสัย สุด Unique ของเด็กนิเทศ ที่หลายคนอาจไม่เคยรู้

aungkrist

3 เซียนสายภาษา คณะศิลปศาสตร์ SPU แต่ละชั้นปีเรียนอะไรบ้าง?

aungkrist

จัดงาน Event ยังไงให้ปัง!! #สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์

P'Menu SPU

6 หน้าที่หลัก Logistics Working #วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน SPU

P'Menu SPU

“นักออกแบบผลิตภัณฑ์” อาชีพสุดเจ๋งของสายงานออกแบบ

P'Lilly SPU

5 วิชาสุดปั๊ว!! สาขาการจัดการโรงแรมและไมซ์ SPU

P'Menu SPU

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และ นโยบายคุกกี้

ยอมรับ อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล