เคยเรียนหรืออ่านอะไรแล้วไม่เข้าใจความหมายไหมคะน้องๆ …? 

บางครั้งเราก็สงสัยแหละแต่ลืมหาคำตอบซะงั้น และวันนี้พี่จะมาตอบคำถามในใจของน้องๆ เกี่ยวกับความสงสัยในคำศัพท์ในสายโลจิสติกส์ฯ กันค่ะ 

น้องๆ ที่เรียนโลจิสติกส์ฯ ถือเป็นการทบทวนศัพท์นะคะ และส่วนน้องๆ คณะอื่นก็ถือเป็นการเพิ่มคำศัพท์ในคลังของเราเองก็แล้วกันนะ รับรองว่าได้ใช้อย่างแน่นอน มาเริ่มกันเลย!

 

 

 

คำศัพท์ความหมาย
AEC : ASEAN Economic Communityประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
Supply Chainห่วงโซ่อุปทาน
Supply Chain Managementการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
Upstream Supply Chainห่วงโซ่อุปทานที่เข้าสู่ผู้ผลิต
Internal Supply Chainห่วงโซ่อุปทานภายในกระบวนการผลิต
Downstream Supply Chainห่วงโซ่อุปทานที่เข้าสู่ลูกค้า
Value chainห่วงโซ่แห่งคุณค่า
Transportationการขนส่ง
Multimodal Transportการขนส่งหลายรูปแบบ
Reverse Logisticsโลจิสติกส์ย้อนกลับ หรือการรับส่งสินค้าคืน
Inbound Logisticsกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรับส่ง จัดเก็บและการแจกจ่ายวัตถุดิบ
Outbound Logisticsกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ รวบรวม จัดจำหน่ายสินค้าและบริการไปยังลูกค้า
Logistics Communication and Order processingการสื่อสารด้านโลจิสติกส์และกระบวนการสั่งซื้อ
Order Processingการดําเนินการตามคำสั่งของลูกค้า
Demand Forecastingการคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า
Purchasingการจัดซื้อ
Packagingการบรรจุหีบห่อ
Customerผู้บริโภค
Customer Serviceการบริการลูกค้า
Customers Satisfactionความพอใจของลูกค้า
Customer Service and Supportการให้บริการลูกค้าและกิจกรรมสนับสนุน
Forecastingการพยากรณ์
Warehouseคลังสินค้า
Bonded Warehouseคลังสินค้าทัณฑ์บน
Silo & Tankคลังสินค้าประเภทไซโลและถัง
Cross-Dock Warehouseคลังสินค้าชนิดท่าเปลี่ยนถ่ายสินค้า
Warehousing and Storageการบริหารคลงสินค้า
Just in Timeการส่งมอบแบบทันเวลา
Inventoryสินค้าคงคลัง
Inventory Managementการบริหารงานวัสดุคงคลัง-สินค้าคงคลัง
Manufacturersผู้ผลิต
Manufacturingการผลิต
Distributionการจัดจําหน่าย
Distribution Centerศูนย์กระจายสินค้า
Retailผู้จําหน่ายรายย่อยหรือผู้ค้าปลีก
Wholesalesผู้จําหน่ายรายใหญ่
Modern tradeธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
Procurementการจัดซื้อจัดหา
Upstreamต้นน้ำ
Middle Streamกลางน้ำ
Downstreamปลายน้ำ
Materialวัตถุดิบ
Material Handlingการขนการขนถ่ายวัสดุในการผลิต
Storageการจัดเก็บ
Fixed Costต้นทุนคงที่
Variable Costต้นทุนผันแปร
Back Haul Costต้นทุนเที่ยวกับ
Low Costต้นทุนที่ต่ำลง
Cost of Capitalต้นทุนทางการเงิน
Human Resource Managementการจัดการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคล
Information Managementการจัดการด้านข้อมูล
Devalueลดมูลค่าสินค้าเสี่อมสภาพ
Write-Offค่าสูญเสียจากการตัดจำหน่าย
Operationsกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนหรือแปรรูปวัตถุดิบให้เป็นสินค้า เป็นขั้นการผลิต
Marketing and Salesกิจกรรมที่การชักจูงให้ลูกค้าซื้อสินค้าและบริการ
Firm Infrastructureโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร ได้แก่ ระบบบัญชีระบบการเงิน การบริหารจัดการขององค์กร
Value Added : VAกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
Non Value Added : NVAกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
Goods Receiptการรับสินค้า
Identify goodsการตรวจพิสูจน์สินค้า
Sorting goodsการตรวจแยกประเภท
Staging goodsการเตรียมการจัดส่งสินค้า
Goods or Service Receiptการรับสินค้าหรือบริการ
Shippingการจัดส่ง
Customsศุลกากร
Invoiceใบส่งของ
Make to orderระบบการผลิตแบบตามคำสั่งซื้อ
Make to stockระบบการผลิตที่ผลิตต่อครั้งเป็นปริมาณมาก
Conveyorเครื่องลําเลียง
Road or Motor Transportationการขนส่งทางบก
Water Transportationการขนส่งทางน้ำ
Air Transportationการขนส่งทางอากาศ
Container Systemการขนส่งระบบคอนเทนเนอร์
Pipeline Transportationการขนส่งทางท่อ
Importการนำเข้า
Exportการส่งออก
Portท่าเรือ, ท่าอากาศยาน, ท่าขนส่ง
SSCC:Serial Shipping Container Codeเลขหมายเรียงลำดับบนบรรจุภัณฑ์เพื่ออการขนส่ง
THC (Terminal handling charge)ค่าภาระภายในท่าเรือ
GLN:Global Location Numberเลขหมายประจำตัวตำแหน่งที่ตั้งที่ใช้ทั่วโลก
CFS (Container freight station)การขนส่งสินค้า คอนเทนเนอร์ ขนถ่าย กรณีเปิดตู้สินค้า
FAC (Facilities)ค่าสิ่งอำนวยความสะดวก สาธารณูปโภค
STS (Status)ค่าเปลี่ยนสถานะ เป็น LCL
PCS (Port Congestion)ค่าภาระความหนาแน่นของท่าเรือ
CAF (Currency adjustment factor)ค่าความผันผวนของสกุลเงิน
VAT (Value added tax)ภาษีมูลค่าเพิ่ม
FSC (Fuel surcharge)ค่าน้ำมัน
SSC ( Security surcharge)คิดค่าบริการความปลอดภัย
EBS (Emergency bunker surcharge)ค่านำมัน (เรือ)
CIC (Container imbalance charge)ค่าความไม่สมดุลของตู้คอนเทนเนอร์
ETD (Estimed time of departure)เวลาโดยประมาณของการเดินทาง
ETA (Estimed time arrival)เวลาประมาณที่จะมาถึง
T/T (Transit time)ระยะเวลาขนส่ง จาก Port ถึง Port
Gross Weightน้ำหนักสินค้าที่รวมแพ็คเก็จด้วย
Net Weightน้ำหนักรวมสินค้า ที่ไม่รวมน้ำหนักแพ็คเก็จ

ขอบคุณข้อมูลจาก vayoit.com

 

 

นี่เป็นเพียงคำศัพท์บางส่วนเท่านั้นนะ เพราะหากเราได้ทำงานจริงๆ ต้องรู้ทั้งทักษะและคำศัพท์มากกว่านี้อีกจ้า ถ้าหากมีความสนใจหรืออยากจะเรียนวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน SPU สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.spu.ac.th/fac/logistics/ หรือโทร 0 2558 6888 ต่อ 2121 – 4, 06 1420 5641 – 4 

 

Facebook Comments
(Visited 398 times, 1 visits today)

Related posts

3 อย่างนี้ DEK บัญชี SPU มีแน่นอนก่อนจบ!

Visakha Ratanond

4 สาขา ว.ท่องเที่ยว พร้อมเติมสกิลการบริการเต็มสูบ!

Nualsiri kotchapan

อาชีพสุดเจ๋งที่ Dek โลจิส SPU ได้ทำหลังจบแน่นอน

Nualsiri kotchapan

Ready to 21st-Century Skill!! เตรียมพร้อมรอบด้าน! ด้วยหลัก MICT ที่ SITI SPU

Nualsiri kotchapan

เรื่องดี(ต้อง)บอกต่อ 5 เหตุผลทำไมต้องมีเงินออม สไตล์เด็กบัญชี

Visakha Ratanond

จัดเต็ม!! คำศัพท์สายกฎหมาย ที่คนสอบเนติบัณฑิตต้องรู้

Visakha Ratanond

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More