นักศึกษาทุน SPU ตัวจริง

 

 

ชื่อ นายธัญย์ชนก ปัญญศิริ

นักศึกษาทุน SPU ตัวจริง

ได้รับทุน SPU ตัวจริง

(สนับสนุนทุนการศึกษา 100% ค่าหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร)

ศิษย์เก่าโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์

ปัจจุบันศึกษาอยู่ สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัยด้านการบิน วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Facebook Comments
(Visited 1 times, 1 visits today)

Related posts

นางสาวศิรดา จิตบุญ (นักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยพี่โรงเรียนน้อง SPU)

Nualsiri kotchapan

นางสาวพลอยชมพู ฉายะจินดาวงศ์ (นักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยพี่โรงเรียนน้อง SPU)

Nualsiri kotchapan

นางสาวนราภรณ์ หวานฉ่ำ (นักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยพี่โรงเรียนน้อง SPU)

Nualsiri kotchapan

นางสาวนรนาถ นาคปั้น (นักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยพี่โรงเรียนน้อง SPU)

Nualsiri kotchapan

นางสาวอมลธีรา จันทรา (นักศึกษาทุน SPU ตัวจริง)

Nualsiri kotchapan

นางสาวพุทธวิริยา สุขเกษม (นักศึกษาทุนศิลปวัฒนธรรม SPU)

Nualsiri kotchapan

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More