นักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยพี่โรงเรียนน้อง

 

 

ชื่อ นายสิรภพ ตันเอี่ยม

นักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยพี่โรงเรียนน้อง

ได้รับทุนมหาวิทยาลัยพี่โรงเรียนน้อง

(สนับสนุนทุนการศึกษา 100% ค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี)

ศิษย์เก่าโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัยปทุมธานี

ปัจจุบันศึกษาอยู่ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 

Facebook Comments
(Visited 6 times, 1 visits today)

Related posts

นาวสาวรมิตา ศรีสุธรรม (นักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยพี่โรงเรียนน้อง SPU)

Nualsiri kotchapan

นายชานนท์ บุญประสิทธิ์ (นักศึกษาทุน SPU ตัวจริง)

Nualsiri kotchapan

นางสาวปิยะมาศ อยู่สมบูรณ์ (นักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยพี่โรงเรียนน้อง SPU)

Nualsiri kotchapan

นายวิศวรักษ์ มดตะน้อย (นักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยพี่โรงเรียนน้อง SPU)

Nualsiri kotchapan

นางสาวพุทธวิริยา สุขเกษม (นักศึกษาทุนศิลปวัฒนธรรม SPU)

Nualsiri kotchapan

นายราเมศ แสวงศักดิ์ (นักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยพี่โรงเรียนน้อง SPU)

Nualsiri kotchapan

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More