นักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยพี่โรงเรียนน้อง

 

 

ชื่อ นางสาววาสนา แก้วเกตุ

นักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยพี่โรงเรียนน้อง

ได้รับทุนมหาวิทยาลัยพี่โรงเรียนน้อง

(สนับสนุนทุนการศึกษา 100% ค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี)

ศิษย์เก่าโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม

ปัจจุบันศึกษาอยู่ สาขาวิชาการออกแบบกราฟิก คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 

Facebook Comments
(Visited 15 times, 1 visits today)

Related posts

นางสาวธัญญ์นภัส วรศิริหิรัญโชติ (นักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยพี่โรงเรียนน้อง SPU)

Nualsiri kotchapan

นางสาวณัฐธิดา รัตนคุณาทร (นักศึกษาทุน SPU ตัวจริง)

Nualsiri kotchapan

นายปรมินทร อินทร์รักษา (นักศึกษาทุนผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา)

Nualsiri kotchapan

นายศิวัตม์ เจริญรักษา (นักศึกษาทุน SPU ตัวจริง)

Nualsiri kotchapan

นางสาวอัครมณี แสนสุขสันติ (นักศึกษาทุน SPU ตัวจริง)

Nualsiri kotchapan

นางสาวชุติกาญจน์ บุนนาค (นักศึกษาทุน SPU ตัวจริง)

Nualsiri kotchapan

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More