นักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยพี่โรงเรียนน้อง

 

 

ชื่อ นายพงศกร กองส่วย

นักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยพี่โรงเรียนน้อง

ได้รับทุนมหาวิทยาลัยพี่โรงเรียนน้อง

(สนับสนุนทุนการศึกษา 100% ค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี)

ศิษย์เก่าโรงเรียนเพชรพิทยาคม

ปัจจุบันศึกษาอยู่ สาขาวิชาสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 

Facebook Comments
(Visited 4 times, 1 visits today)

Related posts

นายกิตติกร ระดาบุตร (นักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยพี่โรงเรียนน้อง SPU)

Nualsiri kotchapan

นางสาววิไลลักษณ์ สุพร (นักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยพี่โรงเรียนน้อง SPU)

Nualsiri kotchapan

นางสาวนงนภัส บุญประเสริฐ (นักศึกษาทุน SPU ตัวจริง)

Nualsiri kotchapan

นางสาวพีรดา ทัพพสิริยากร (นักศึกษาทุน SPU ตัวจริง)

Nualsiri kotchapan

นางสาวณฑิลา สุตันติวณิชย์กุล (นักศึกษาทุนผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา)

Nualsiri kotchapan

นางสาวกมลรัตน์ ตะเกียงทอง (นักศึกษาทุนผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา SPU)

Nualsiri kotchapan

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More