นักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยพี่โรงเรียนน้อง

 

 

ชื่อ นายณัฐพงศ์ สิตประเสริฐนันท์

นักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยพี่โรงเรียนน้อง

ได้รับทุนมหาวิทยาลัยพี่โรงเรียนน้อง

(สนับสนุนทุนการศึกษา 100% ค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี)

ศิษย์เก่าโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2

ปัจจุบันศึกษาอยู่ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 

Facebook Comments
(Visited 32 times, 1 visits today)

Related posts

นางสาวนงนภัส บุญประเสริฐ (นักศึกษาทุน SPU ตัวจริง)

Nualsiri kotchapan

นางสาวสุพิชญา พุดศรี (นักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยพี่โรงเรียนน้อง SPU)

Nualsiri kotchapan

นายเทวราช นกแก้ว (นักศึกษาทุนศิลปวัฒนธรรม SPU)

Nualsiri kotchapan

นางสาวกฤชญา นิลพันธ์ุ (นักศึกษาทุน SPU ตัวจริง)

Nualsiri kotchapan

นางสาวอุดมเพ็ชร อุดมศรี (นักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยพี่โรงเรียนน้อง SPU)

Nualsiri kotchapan

นางสาวลูกเกด แจ้งแจ่มญาณ (นักศึกษาทุนศิลปวัฒนธรรม SPU)

Nualsiri kotchapan

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More