นักศึกษาทุนศิลปวัฒนธรรม

 

 

ชื่อ นางสาวบุณยานุช เฉวียงภพ

นักศึกษาทุนศิลปวัฒนธรรม

ได้รับทุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านศิลปวัฒนธรรม (สนับสนุนค่าหน่วยกิต 100% ตลอดหลักสูตร)

ศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีวิทยา 2

ปัจจุบันศึกษาอยู่ สาขาวิชาดิจิทัลทีวีและสื่อออนไลน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Facebook Comments
(Visited 299 times, 1 visits today)

Related posts

นายภูชิชย์ มงคลฟัก (นักศึกษาทุน SPU ตัวจริง)

Nualsiri kotchapan

นายกิติศักดิ์ สิริสาร (นักศึกษาทุนผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา)

Nualsiri kotchapan

นายปฏิภาณ ปานพิตร (นักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยพี่โรงเรียนน้อง SPU)

Nualsiri kotchapan

นางสาววรรณิตา สุระโคตร (นักศึกษาทุนผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา)

Nualsiri kotchapan

นางสาวนรนาถ นาคปั้น (นักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยพี่โรงเรียนน้อง SPU)

Nualsiri kotchapan

นายเสกสรร เกิดกันชีพ (นักศึกษาทุนผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา)

Nualsiri kotchapan

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More