ทุนศิลปวัฒนธรรม เด็กทุน

นางสาวบุณยานุช เฉวียงภพ (นักศึกษาทุนศิลปวัฒนธรรม SPU)

 

นักศึกษาทุนศิลปวัฒนธรรม

 

 

ชื่อ นางสาวบุณยานุช เฉวียงภพ

นักศึกษาทุนศิลปวัฒนธรรม

ได้รับทุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านศิลปวัฒนธรรม (สนับสนุนค่าหน่วยกิต 100% ตลอดหลักสูตร)

ศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีวิทยา 2

ปัจจุบันศึกษาอยู่ สาขาวิชาดิจิทัลทีวีและสื่อออนไลน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Facebook Comments
(Visited 271 times, 1 visits today)

Related posts

นายณฐนนท ธนูรัตน์ (นักศึกษาทุนผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา)

Nualsiri kotchapan

นางสาวธัญญ์นภัส วรศิริหิรัญโชติ (นักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยพี่โรงเรียนน้อง SPU)

Nualsiri kotchapan

นางสาวสาวิตรี ไชยเสนา (นักศึกษาทุนผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา)

Nualsiri kotchapan

นางสาวนงนภัส บุญประเสริฐ (นักศึกษาทุน SPU ตัวจริง)

Nualsiri kotchapan

นายอติชาติ ลาวัณย์เสถียร (นักศึกษาทุน SPU ตัวจริง)

Nualsiri kotchapan

นางสาววาสนา แก้วเกตุ (นักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยพี่โรงเรียนน้อง SPU)

Nualsiri kotchapan

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More