ทุนศิลปวัฒนธรรม เด็กทุน

นางสาวชรินธร เย็นทรวง (นักศึกษาทุนศิลปวัฒนธรรม SPU)

นักศึกษาทุนศิลปวัฒนธรรม

 

 

ชื่อ นางสาวชรินธร เย็นทรวง

นักศึกษาทุนศิลปวัฒนธรรม

ได้รับทุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านศิลปวัฒนธรรม (สนับสนุนค่าหน่วยกิต 100% ตลอดหลักสูตร)

ศิษย์เก่าโรงเรียนวัดสระแก้ว (รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์)

ปัจจุบันศึกษาอยู่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 

 

Facebook Comments
(Visited 13 times, 1 visits today)

Related posts

นางสาวกฤชญา นิลพันธ์ุ (นักศึกษาทุน SPU ตัวจริง)

Nualsiri kotchapan

นายวิศวรักษ์ มดตะน้อย (นักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยพี่โรงเรียนน้อง SPU)

Nualsiri kotchapan

นายอติชาติ ลาวัณย์เสถียร (นักศึกษาทุน SPU ตัวจริง)

Nualsiri kotchapan

นางสาวณัฐนรี พัววิจิตรธรรม (นักศึกษาทุน SPU ตัวจริง)

Nualsiri kotchapan

นางสาวนราภรณ์ หวานฉ่ำ (นักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยพี่โรงเรียนน้อง SPU)

Nualsiri kotchapan

นางสาวณัฐธิดา รัตนคุณาทร (นักศึกษาทุน SPU ตัวจริง)

Nualsiri kotchapan

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More