ทุนศิลปวัฒนธรรม เด็กทุน

นางสาวจงกลพรรณ บุญประเสริฐ (นักศึกษาทุนศิลปวัฒนธรรม SPU)

 

นักศึกษาทุนศิลปวัฒนธรรม

 

 

ชื่อ นางสาวจงกลพรรณ บุญประเสริฐ

นักศึกษาทุนศิลปวัฒนธรรม

ได้รับทุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านศิลปวัฒนธรรม (สนับสนุนค่าหน่วยกิต 100% ตลอดหลักสูตร)

ศิษย์เก่าโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง

ปัจจุบันศึกษาอยู่ สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 

Facebook Comments
(Visited 235 times, 1 visits today)

Related posts

นางสาววราพร ศรีแจ้ง (นักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยพี่โรงเรียนน้อง SPU)

Nualsiri kotchapan

นายนำทาง โง้วเจริญไพศาล (นักศึกษาทุนผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา)

Nualsiri kotchapan

นางสาวกันยาพร สอนพราหม์ (นักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยพี่โรงเรียนน้อง SPU)

Nualsiri kotchapan

นางสาวนิธิกานต์ จึงถาวรอนันต์ (นักศึกษาทุน SPU ตัวจริง)

Nualsiri kotchapan

นางสาวนุชนาถ ทองสูงเนิน (นักศึกษาทุนผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา)

Nualsiri kotchapan

นางสาวชรินธร เย็นทรวง (นักศึกษาทุนศิลปวัฒนธรรม SPU)

Nualsiri kotchapan

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More